เมืองเก่าไชยปารการ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลไชยปราการตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่