อภิไธย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ครูอภิไธย ทองใบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เยี่ยมชมไซต์ www.อภิไธย.ไทย

Continue Readingอภิไธย.ไทย

รักเรียน.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูสุคนธ์ทิพย์ โกฎิคำ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เยี่ยมชมไซต์ www.รักเรียน.ไทย

Continue Readingรักเรียน.ไทย

ครูพนิดา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูพนิดา ศักดิ์ศรี โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี เยี่ยมชมไซต์ www.ครูพนิดา.ไทย

Continue Readingครูพนิดา.ไทย

อาร์ทการย่าง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูพรหมรังษี ทรงศรีสกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี เยี่ยมชมไซต์ www.อาร์ทการย่าง.ไทย

Continue Readingอาร์ทการย่าง.ไทย

ครูต่อสอนวิทย์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูฐณธรณ์ กันโท โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 เยี่ยมชมไซต์ www.ครูต่อสอนวิทย์.ไทย

Continue Readingครูต่อสอนวิทย์.ไทย

ครูพีทีเค.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูปัฐวิกรณ์ บุญต่าย วิทยาลัยการอาชีพฝาง เยี่ยมชมไซต์ www.ครูพีทีเค.ไทย

Continue Readingครูพีทีเค.ไทย

ครูนอต.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เยี่ยมชมไซต์ www.ครูนอต.ไทย

Continue Readingครูนอต.ไทย

ฝนกมล.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูกมลรัชต์ ใจคำสืบ โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เยี่ยมชมไซต์ www.ฝนกมล.ไทย

Continue Readingฝนกมล.ไทย

ครูกัณไอที.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูกัณฐมณี นาคะหะ โรงเรียนบ้านนายาง เยี่ยมชมไซต์ www.ครูกัณไอที.ไทย

Continue Readingครูกัณไอที.ไทย

เพชรร.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูเกรียงไกร กุลวิเชียร โรงเรียนวัดร้องอ้อ เยี่ยมชมไซต์ www.เพชรร.ไทย

Continue Readingเพชรร.ไทย