กาแฟเมืองปาน.ไทย

      เว็บไซต์ กาแฟเมืองปาน.ไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำน้กงานจังหวัดลำปาง และมี มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การผลิตเว็บไซต์

มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวของ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา บ้านป่าเหมี้ยง บ้านปางต้นหนุน และ บ้านแม่แจ๋ม ซึ่งอยู่ใน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง รวมถึงเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งมี กาแฟ เป็นพืชหลัก