ไม้กวาดเต่างอย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุดรธานี ครูโชคอนันต์ งอยผาลา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา