อธิเบศร์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุบลราชธานี ครูอธิเบศร์ อุทธา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม