บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวบ้านหลวง เป็นชุมชนที่มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณคือ “เมืองป๊าว” หรือ “เมืองพร้าว” ในจังหวัดเชียงใหม่