บ้านพยอม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูพงษ์ศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนบ้านพยอม