นายชัยโย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ สงขลา ครูฉัตรชัย ชัยพรพิพัฒน์ โรงเรียนนวมิทราชูทิศ ทักษิณ