ทองดี.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูสมบัติ ทองดีโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)