ครูไพรัตน์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุบลราชธานี ครูไพรัตน์ ทองเถาว์ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา