ครูโอม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ สุราษฎร์ธานี ครูเดชาธร ปริปุญญพาสน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา