ครูอรดรอปริช.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุดรธานี ครูฉันทพิชญาพร ทุมแสง โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อบจ.อุดรธานี 3