ครูหัวฟู.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูกรรณิการ์ ประวัติศรี โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)