ครูสังคม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุดรธานี ครูอริย์ธัช ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านโชคเจริญ