ครูพี่ซัน.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูชาคริต โหลแก้ว โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา