ครูพนิดา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูพนิดา ศักดิ์ศรี โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี