Course Content
บทที่ 1 ระบบชื่อโดเมน ระบบอีเมล และเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต
บทที่ 1.1 อธิบายเกี่ยวระบบชื่อโดเมน ระบบเว็บ และ ระบบอีเมล
ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน ระบบอีเมล และเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
0/3
บทที่ 1.2 อธิบายประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานชื่อโดเมนและชื่ออีเมล และโอกาสในการใช้ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลภาษาถิ่น
ผู้เรียนอธิบายประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานชื่อโดเมนและชื่ออีเมล และโอกาสในการใช้ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลภาษาถิ่นได้
0/2
บทที่ 2 การทำงานของระบบอีเมล
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายการทำงานของระบบอีเมลได้
0/2
บทที่ 3 การสร้างระบบอีเมลเพื่อให้บริการอีเมล
ผู้เรียนสามารถสามารถสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการอีเมลได้
0/5
Setting up an Email Server with EAI Support on Ubuntu
About Lesson

วิทยากรผู้สอน
คุณฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์
Operation and Support Manager
บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด

การปรับแต่งโปรแกรมอ่าน/เขียนอีเมลให้รองรับอีเมลชื่อภาษาไทย

การตั้งค่าโปรแกรม Roundcube Webmail ให้รองรับอีเมลภาษาไทย

หากต้องการทดลองทำตามคอร์สออนไลน์ หรือทำเวิร์คชอปออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่  training@thnic.or.th