Course Content
บทที่ 1 ระบบชื่อโดเมน ระบบอีเมล และเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต
บทที่ 1.1 อธิบายเกี่ยวระบบชื่อโดเมน ระบบเว็บ และ ระบบอีเมล
ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน ระบบอีเมล และเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
0/3
บทที่ 1.2 อธิบายประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานชื่อโดเมนและชื่ออีเมล และโอกาสในการใช้ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลภาษาถิ่น
ผู้เรียนอธิบายประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานชื่อโดเมนและชื่ออีเมล และโอกาสในการใช้ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลภาษาถิ่นได้
0/2
บทที่ 2 การทำงานของระบบอีเมล
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายการทำงานของระบบอีเมลได้
0/2
บทที่ 3 การสร้างระบบอีเมลเพื่อให้บริการอีเมล
ผู้เรียนสามารถสามารถสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการอีเมลได้
0/5
Setting up an Email Server with EAI Support on Ubuntu
About Lesson

องค์ประกอบของระบบอีเมล
อีเมลเซิร์ฟเวอร์ Mail Client, Mail User Agent (MUA), Mail Submission Agent (MSA), Mail Transfer Agent (MTA), Mail Delivery Agent (MDA)

การรับ-ส่ง e-mail จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1) Mail Server

2) Mail Client

Mail User Agent (MUA) อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า Mail Client เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรับและส่งเมล โดยทั่วไปจะอยู่ฝั่งผู้ใช้บริการ 

Mail Submission Agent (MSA) เป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่รับข้อความอีเมลจาก ตัวแทนผู้ใช้อีเมล (MUA) และร่วมมือกับตัวแทนการถ่ายโอนอีเมล (MTA) สำหรับการจัดส่งอีเมล

Mail Transfer Agent (MTA) อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า Mail Server เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำเครื่องบริการอีเมล โดยทั่วไปจะอยู่ฝั่งผู้ให้บริการ

Mail Delivery Agent (MDA) เป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่จัดส่งอีเมลไปสู่ส่วนต่างๆ ในระบบ และจะทําหน้าที่เขียนอีเมลลงสู่เมลบ็อกซ์ของผู้ใช้งานแต่ละคน

หากต้องการทดลองทำตามคอร์สออนไลน์ หรือทำเวิร์คชอปออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่  training@thnic.or.th