ETDA ออกโรงกระตุ้นใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพิ่มโอกาสอีคอมเมิร์ซไทย

ETDA เดินหน้าผลักดันการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยหรือ IDNs ลดข้อจำกัดด้านภาษา ช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงอิ อ่านต่อ…