อภิธานศัพท์ (Glossary)

ชื่อโดเมน (Domain Name)

ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาใน Domain Name System เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” หรือ “Web Address” แทนก็ได้
*เรียนรู้เพิ่มเติม


Domain Name System (DNS)

เป็นระบบที่กระจายอยู่ทั่วโลกมีหน้าที่เก็บข้อมูล ชื่อโดเมน (Domain Name) ที่เราใช้ในการเข้า Website ผ่านทาง Web Browser แปลงกลับมาเป็น IP Address
*เรียนรู้เพิ่มเติม


IP Address

ชื่อเต็มว่า Internet Protocal Address คือ หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละเครื่อง


Internationalized Domain Name (IDN)

Internationalized Domain Name (IDN) หรือ โดเมนเนมอักขระท้องถิ่น คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักขระ (character) อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจาก 37 อักขระในรหัส ASCII ซึ่งได้แก่ การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อักษรโรมัน) A-Z, ตัวเลขอารบิก 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) เช่น สมชาย.com สมศรี.ไทย
*เรียนรู้เพิ่มเติม


ชื่ออีเมลภาษาไทย (EAI)

Email Address Internationalization หรือ EAI คือ ชื่ออีเมลที่เป็นภาษาท้องถิ่น หรือสำหรับประเทศเราก็คือชื่ออีเมลภาษาไทย ตัวอย่างเช่น สมชาย@คน.ไทย
*เรียนรู้เพิ่มเติม


Generic Top-Level Domain (gTLD)

คือ โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนประกอบทางด้านขวาสุดเสมอของแต่ละชื่อโดเมนเนม ที่อาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป เช่น .com, .net, .org
*เรียนรู้เพิ่มเติม


Country Code Top-Level Domain (ccTLD)

คือ โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบทางด้านขวาสุดเสมอของแต่ละชื่อโดเมนเนม ที่จะต้องประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตัวที่แสดงถึงความเป็นประเทศหนึ่ง ๆ หรือเขตแดนใดเขตแดนหนึ่งอย่างเป็นทางการ เช่น .th, .uk
*เรียนรู้เพิ่มเติม


การยอมรับสากล (UA)

Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน การที่ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลทุกชื่อที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ และระบบที่รองรับการทำงานอินเทอร์เน็ต
*เรียนรู้เพิ่มเติม