Email Address Internationalization หรือ EAI คือ ชื่ออีเมลที่เป็นภาษาท้องถิ่น หรือสำหรับประเทศเราก็คือชื่ออีเมลภาษาไทย ตัวอย่างเช่น สมชาย@คน.ไทย การสื่อสารด้วยอีเมลผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ยังคงใช้ชื่อคน ชื่อตำแหน่ง ชื่อองค์กร หรือวัตถุประสงค์ในการติดต่อ เป็นชื่อภาษาอังกฤษ เช่น chakrabongse@kaikaikaikai.co.th , bmacomplain@email.com หรือ contact@dga.or.th หากชื่อเหล่านี้เป็นภาษาไทยก็จะสามารถสื่อสารถึงความเป็นหน่วยงาน บุคคล หรือบริการได้ดีขึ้น เช่น จักรพงษ์@ใครขายไข่ไก่.ไทย สพร.องค์กร.ไทย หรือ ดิจิทัล.รัฐบาล.ไทย ทั้งยังลดความสับสนในการสะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายต่อใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ ด้วยการพิมพ์ การจดจำลายมือเขียน และการพูด นำไปสู่ประสบการณ์การใช้งานที่ดีในการใช้งาน

แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่รับชื่ออีเมลภาษาไทยในการสมัครใช้งาน การติดต่อสื่อสารถามตอบคำถาม หรือสมัครรับข่าวสาร ยังเปิดโอกาสประชากรไทยมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ได้เพิ่มมากขึ้น หากรับชื่ออีเมลที่เป็นภาษาท้องถิ่นอื่นเช่น ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ก็จะยิ่งเปิดกว้างรับผู้ใช้งานและลูกค้าได้ทั้งโลก

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ให้ความร่วมมือ กับองค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก หรือ ICANN และ ประชาคมด้านสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ IETF ส่งเสริมการใช้ชื่ออีเมลที่เป็นภาษาท้องถิ่น โดยการ 1) สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้งาน EAI ชื่ออีเมลที่เป็นภาษาไทย 2) แนะนำให้ความรู้กับนักพัฒนา ให้สร้างและปรับปรุงแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ให้รองรับชื่ออีเมลภาษาไทย รวมถึง 3) ให้ความรู้กับผู้ดูแลระบบอีเมล ให้ติดตั้งหรือปรับแต่งระบบให้สามารถรับส่งอีเมลที่เป็นชื่ออีเมลภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบอีเมล Server ของท่านว่ารองรับ EAI (Email Address Internationalization) หรือไม่
Using this UASG widget, anyone can check to see if their mail server supports receiving email addresses in different scripts at https://uasg.tech/eai-check

อ่านเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EAI ได้ที่

หรือสนใจเข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มทางเทคนิคด้าน EAI ได้ที่ APCA EAI Implementers Group