จดทะเบียนโดเมน .ไทย ฟรี คู่กับชื่อโดเมน .th

.in.th.ไทยสำหรับบุคคลทั่วไป ใช้จดชื่อบุคคล โครงการ หรือ สินค้าใดๆ
.co.th.ธุรกิจ.ไทยสำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
.or.th.องค์กร.ไทยสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม
.ac.th.ศึกษา.ไทยสำหรับสถานศึกษา
.go.th.รัฐบาล.ไทยสำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
.mi.th.ทหาร.ไทยสำหรับหน่วยงานทางทหาร
.net.th.เน็ต.ไทยสำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย จากผู้รับจดทะเบียน thnic.co.th หรือ ตัวแทนจำหน่าย thnic.co.th/th/reseller