ที่มา

Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน การที่ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลทุกชื่อ ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ และระบบที่รองรับการทำงานอินเทอร์เน็ต

การยอมรับสากล  จำเป็นสำหรับการขยายตัวต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ต เพราะจะทำให้ระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันได้ และจะทำให้เกิดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งพันล้านรายต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้รัฐบาลและกลุ่มสังคมต่าง ๆ สามารถให้บริการแก่ชุมชนของตนได้ดีขึ้น ผ่านการเพิ่มขึ้นของชื่อโดเมนใหม่ ๆ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภาพรวมของชื่อโดเมนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ในแง่จำนวนชื่อโดเมนระดับบนสุด (TLDs) ความยาวชื่อโดเมนระดับบนสุดที่มียาวมากกว่า 3 ตัวอักษร และ ภาษาของตัวอักษรในชื่อโดเมนที่มีทั้งชื่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ (ละติน) และชื่อที่ใช้อักษรเฉพาะต่าง ๆ เช่นภาษาไทย อาหรับ จีน และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย แต่แอพพลิเคชั่น อุปกรณ์และระบบที่รองรับอินเทอร์เน็ต ยังถูกพัฒนาโดยใช้กฎที่สร้างขึ้นเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ที่ไม่รองรับชื่อโดเมนและชื่ออีเมลแบบใหม่ๆ

จากมุมมองทางเทคนิค การยอมรับสากล เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับ, การตรวจสอบ, การประมวลผล, การจัดเก็บและการแสดงชื่อโดเมนและชื่ออีเมลทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง และสม่ำเสมอ

เอกสารประกวดราคาและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

เราสามารถดำเนินการให้เกิดการยอมรับสากลได้จากการการระบุข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่างข้อความในเอกสารประกวดราคาและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

การยอมรับชื่อโดเมน หรือ Universal Acceptance (UA) คือสภาวะที่ชื่อโดเมน และชื่ออีเมลที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงชื่อโดเมนและชื่ออีเมล .ไทย จะถูกรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทุกซอฟต์แวร์ ทุกอุปกรณ์ และทุกระบบที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

ในขอบเขตดังกล่าว คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างทำ สินค้าหรือบริการใด ๆ รวมทั้งการพัฒนาหรือการจัดหา ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์  และระบบใดก็ตามที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องรับประกันและแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ส่งมอบนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดดังนี้ ไม่ว่าสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบจะจัดการชื่อโดเมนในลักษณะใด สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องจัดการชื่อโดเมนระดับบนสุดทุกชื่อที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล Root Zone จาก IANA (ดูรายชื่อได้ที่ https://www.iana.org/domains/root/db) ณ วันที่ส่งมอบและรับประกันความถูกต้องในการทำงานอีกอย่างน้อย 3 ปี

อ้างอิง: Universal Acceptance Steering Group, Quick Guide to Tender and Contractual Documents https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf