การรองรับ .ไทย

การรองรับ .ไทย คือการที่เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งาน ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย  โดยสามารถรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผล ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย ได้อย่างถูกต้อง การรองรับ .ไทย นับเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับสากล (Universal Acceptance) ซึ่งนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์สามารถดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ เป็น UA-Ready (รองรับชื่อโดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่นเช่น จีน รัสเซีย อารบิก เป็นต้น) และให้รองรับ .ไทย ไปพร้อม ๆ กัน

การรับ คือกระบวนการท่ีชื่อโดเมนหรืออีเมล ถูกรับเข้ามาจาก ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI –user interface) จากไฟล์ หรือส่วนรับข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์(API – application program interface) ของซอฟต์แวร์ประยุกต์ แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ ซึ่งการรับนี้ต้องสามารถรับชื่อโดเมนหรืออีเมลในรูปแบบ Unicode ซึ่งรวมถึงชื่อภาษาไทย ที่มีความยาวอักขระได้ถึง 256 ตัวอักษร

การตรวจสอบ คือ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องตามไวยากรณ์ ของชื่อโดเมนหรืออีเมลที่ถูกส่งมา หรือได้รับมา โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่มักจะตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโดเมนระดับบนสุดโดยการนับจำนวนตัวอักษร และ/หรือตรวจสอบว่าเป็นรหัส ASCII หรือไม่ ซึ่งไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน ชื่อโดเมนระดับบนสุดมีความยาวได้มากกว่า 3 ตัวอักษร เช่น .shop และอยู่ในรูป แบบ Unicode (ไม่ใช่รหัส ASCII) เช่น .ไทย ดังนั้นเพื่อให้ชื่อที่ถูกต้องผ่านเข้าสู่ระบบ ควรใช้เทคนิคการตรวจสอบที่คำนึงถึงชื่อโดเมนหรืออีเมลในรูปแบบใหม่ๆนี้ด้วย

การจัดเก็บ หมายถึงการเก็บชื่อโดเมนหรืออีเมลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้น ระหว่างรอการประมวลผล ควรจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เช่น Unicode Normalization Form C (NFC) ไว้ในไฟล์หรือฐานข้อมูลที่เข้ารหัส UTF-8 หรือในการเขียนโปรแกรมก็ควรคำนึงถึงการแปลงไปเป็น UTF-8 หรือกลับจาก UTF-8 อย่างเหมาะสม

การประมวลผลชื่อโดเมนหรืออีเมลเกิดขึ้นเมื่อแอพพลิเคชั่น หรือบริการของเว็บไซต์จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับชื่อเหล่านั้นเช่นค้นหา เรียงลำดับ หรือเแปลงรูปแบบ/การเข้ารหัสชื่อ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมในขั้นนี้ ควรใช้มาตรฐาน Unicode, กราฟฟิก และฟอนต์ที่เป็นรุ่นใหม่เสมอ รวมทั้งใช้ APIs ที่รองรับ UTF-8

การแสดงผล เกิดเมื่ิอชื่อโดเมนหรืออีเมลถูกแสดงให้ผู้ใช้งานเห็น ซึ่งหากระบบปฏิบัติการสนับสนุนการใช้ภาษาที่ต้องการแสดงเช่นภาษาไทย และชื่อนั้นถูกจัดเก็บแบบ Unicode การแสดงผลก็มักจะไม่มีปัญหา ดังนั้นควรเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Unicode ก่อนการแสดงผล ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานควรเห็น “รู้จัก.ไทย”ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาไทย หรือ ในรูปแบบ U-label ไม่ใช่เห็นเป็น “xn--12cn4frcvb5f.xn--o3cw4h” ซึ่งเป็นตัวอักษร ASCII ที่เทียบเท่ากัน หรือเรียกว่ารูปแบบ A-label