การรองรับ .ไทย คือการที่เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งาน ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย  โดยสามารถรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผล ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย ได้อย่างถูกต้อง การรองรับ .ไทย นับเป็นส่วนหนึ่งของ การยอมรับสากล (Universal Acceptance) ซึ่งนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์สามารถดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ เป็น UA-Ready (รองรับชื่อโดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่นเช่น จีน รัสเซีย อารบิก เป็นต้น) และให้รองรับ .ไทย ไปพร้อม ๆ กัน

  • การรับ คือกระบวนการที่ชื่อโดเมนหรืออีเมล ถูกรับเข้ามาจากส่วนรับข้อมูล จากผู้ใช้งาน ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI –user interface) จากไฟล์ หรือส่วนรับข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ (API – application program interface) ของซอฟต์แวร์ประยุกต์ แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ ซึ่งการรับนี้ต้องสามารถรับชื่อโดเมนหรืออีเมลในรูปแบบ Unicode ซึ่งรวมถึงชื่อภาษาไทย ที่มีความยาวอักขระได้ถึง 256 ตัวอักษร
  • การตรวจสอบ คือ กระบวนการตรวจสอบว่าชื่อโดเมนหรืออีเมลที่รับมานั้นถูกต้องตามไวยากรณ์หรือไม่ โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่มักจะตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโดเมนระดับบนสุดโดยการนับจำนวนตัวอักษร และ/หรือตรวจสอบว่าเป็นรหัส ASCII หรือไม่ ซึ่งไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน ชื่อโดเมนระดับบนสุดมีความยาวได้มากกว่า 3 ตัวอักษร เช่น .online และอยู่ในรูปแบบ Unicode (ไม่ใช่รหัส ASCII) เช่น .ไทย ดังนั้นเพื่อให้ชื่อที่ถูกต้องผ่านเข้าสู่ระบบ ควรใช้เทคนิคการตรวจสอบที่คำนึงถึงชื่อโดเมนหรืออีเมลในรูปแบบใหม่ ๆ นี้ด้วย
  • การจัดเก็บ หมายถึงการเก็บชื่อโดเมนหรืออีเมลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้น ระหว่างรอการประมวลผล ควรจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เช่น Unicode Normalization Form C (NFC) ไว้ในไฟล์หรือฐานข้อมูลที่เข้ารหัส UTF-8 หรือในการเขียนโปรแกรมก็ควรคำนึงถึงการแปลงไปเป็น UTF-8 หรือกลับจาก UTF-8 อย่างเหมาะสม
  • การประมวลผลชื่อโดเมนหรืออีเมลเกิดขึ้นเมื่อแอพพลิเคชั่น หรือบริการของเว็บไซต์จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับชื่อเหล่านั้นเช่นค้นหา เรียงลำดับ หรือเแปลงรูปแบบ/การเข้ารหัสชื่อ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมในขั้นนี้ ควรใช้มาตรฐาน Unicode, กราฟฟิก และฟอนต์ที่เป็นรุ่นใหม่เสมอ รวมทั้งใช้ APIs ที่รองรับ UTF-8
  • การแสดงผล เกิดเมื่อชื่อโดเมนหรืออีเมลถูกแสดงให้ผู้ใช้งานเห็น ซึ่งหากระบบปฏิบัติการสนับสนุนการใช้ภาษาที่ต้องการแสดงเช่นภาษาไทย และชื่อนั้นถูกจัดเก็บแบบ Unicode การแสดงผลก็มักจะไม่มีปัญหา ดังนั้นควรเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Unicode ก่อนการแสดงผล ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานควรเห็น “รู้จัก.ไทย” ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาไทย หรือ ในรูปแบบ U-label ไม่ใช่เห็นเป็น “xn--12cn4frcvb5f.xn--o3cw4h” ซึ่งเป็นตัวอักษร ASCII ที่เทียบเท่ากัน หรือเรียกว่ารูปแบบ A-label

ตรวจสอบ Email Server ของท่านว่ารองรับ EAI (Email Address Internationalization) หรือไม่

Using this UASG widget, anyone can check to see if their mail server supports receiving email addresses in different scripts at https://uasg.tech/eai-check

อ่านเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ Email Server ให้รองรับ .ไทย ได้ที่ คู่มือติดตั้งอีเมลเซิฟเวอร์ภาษาไทยสำหรับผู้ดูแลระบบ