โครงการ เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน

จุดมุ่งหมาย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย มีดำเนินงานแบบไม่แสวงหากำไรและมุ่งพัฒนาสังคมอินเทอร์เน็ต ของประเทศไทยในภาพรวม มีภาระกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th และ .ไทย (Country Code Top Level Domain Name)

โครงการ เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิฯที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในการใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทย ว่านอกจากจะใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ต้องแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษ และก่อให้เกิดปัญหาในการอ่านและการสื่อสารชื่อโดเมนตามมาแล้ว ชื่อโดเมนภาษาไทยยังใช้บ่งบอกความเป็นตัวตน ขององค์กร ชุมชน บุคคล ได้อีกด้วย

ในด้านความเป็นเจ้าของ การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะแตกต่างจากการเป็นเจ้าของชื่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบัญชีของบริการสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งอาจจะถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ การเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หากยังคงต่ออายุการใช้งานอยู่อย่างถูกต้อง

ในด้านการจัดการ เราสามารถจัดการเว็บไซต์และและการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่บนชื่อโดเมนของเราเองได้ในรูปแบบที่ต้องการ จึงมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และไม่มีการแทรกแซงจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่นการโฆษณาแทรก การยกเลิกให้บริการ หรือการใช้ข้อมูลของเราเพื่อประโยชน์ทางการค้า

ตัวอย่างเว็บไซต์และจุลสารจากโครงการ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ถ้าหากหน่วยงานของท่านสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน ส่งถึงมูลนิธิฯ ทางอีเมล info@thnic.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ข้อมูลที่ต้องเตรียม

ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำพื้นที่ของท่าน อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่, ศูนย์การเรียนรู้, หน่วยงานเพื่อประชาชน, โฮมสเตย์, วิสาหกิจชุมชน, สินค้า, วัฒนธรรม, กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือ ข้อมูลอื่นๆที่ต้องการนำเสนอ เป็นต้น

เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ฟรี ลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฟรี ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
 • ฟรี จดทะเบียนและต่ออายุโดเมน ภายใต้ .ไทย จำนวน 5 ปี
 • ฟรี พื้นที่เว็บไซต์ จำนวน 1 ปี (ขนาดพื้นที่ 200 MB)

มูลนิธิฯยังสนับสนุนการใช้งานภายใต้โครงการ ด้วยการดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์ และตรวจสอบให้เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามและรายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

นอกจากจัดทำเว็บไซต์แล้ว ชุมชนจะยังได้รับ จุลสารดอทไทย ซึ่งเป็นจุลสารขนาด 8 หน้าแสดงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ชุมชนของท่านเช่นเดียวกับเว็บไซต์ชุมชน จำนวน 500  เล่มเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดอีกด้วย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครเป็นหน่วยงานที่ดูแลชุมชนและมีนโยบายประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
 • ยินดีให้ความร่วมมือประสานงานในการลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม
 • รับทราบเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการต่อในปีที่ 1 และปีที่ 5 ดังนี้
  • ต่ออายุโดเมน ภายใต้ .ไทย ในปีที่ 6 ประมาณปีละ 850 บาท (สามารถเลือกต่ออายุโดเมนกับ บจก.ที.เอช.นิค หรือ ผู้ให้บริการรายใดก็ได้)
  • ต่ออายุพื้นที่เว็บไซต์ ในปีที่ 2 ประมาณปีละ 1,700 บาท (สามารถเลือกต่ออายุพื้นที่เว็บไซต์กับ บจก.ดอทอะไร หรือ ผู้ให้บริการรายใดก็ได้)