ชื่อโดเมนภาษาไทย (IDN)

Internationalized Domain Name (IDN) หรือ ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักษร (character) อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจาก 37 อักษรภาษาอังกฤษซึ่งได้แก่ การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อักษรละติน) ในรหัส ASCII A-Z, ตัวเลขอารบิก 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) แต่เดิมการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมถูกจำกัดให้ จดด้วยตัวอักขระ ASCII เท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบชื่อโดเมน ต่อมาเมื่อมีระบบ IDN เราจึงสามารถใช้ตัวอักษรในภาษาอื่นๆรวมทั้งภาษาไทยอันหมายรวมถึงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ในภาษาไทยในรหัส  Unicode  ในการกำหนดชื่อโดเนได้

รายการวิดีโอ

Puny Code คืออะไร

พิวนี่โค้ด หรือ ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย xn--


ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น

Internationalized Domain Name (IDN) คือ ชื่อโดเมนที่ในรหัส Unicode ที่สามารถใช้ตัวอักษรในภาษาต่าง ๆ นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษในการกำหนดชื่อโดเมนได้