เที่ยววังหิน.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ ค่ายแบ่งปั๋น โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก