สามเงาวิทยาคม.ไทย

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จัดแบบสหศึกษา เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2514 ตอนเปิดทำการสอนปีแรกต้องอาศัยที่โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสามเงา (โรงเรียนมัธยมสามัญประจำอำเภอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2514