วังเจ้า.ไทย

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี พ.ศ. 2534  โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

ต่อมา พ.ศ.  2537  กระทรวงศึกษาธิการ โดย  พณฯ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเชียงทอง กิ่ง อ.วังเจ้า จ.ตาก  เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2538  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม