พระลาน.ไทย

โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระราชพิธี