บ้านห้วยปลาหลด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ ค่ายแบ่งปั๋น โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านห้วยปลาหลด ตำบลแม่ละเมา อำเภแม่สอด จังหวัดตาก