บ้านตาก.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ ค่ายแบ่งปั๋น โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก