นาโบสถ์พิทยาคม.ไทย

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เดิมชื่อ โรงเรียนผดุงปัญญานาโบสถ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมเป็นสาขาของ โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นเอกเทศ เมื่อปี 2534

ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู – อาจารย์ นักเรียนและประชาชน มีความประสงค์เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อความเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2544

ปัจจุบันเปิดทำการเรียน การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4