ค่ายแบ่งปั๋น.ไทย

ค่ายแบ่งปั๋น เป็นกิจกรรมค่ายที่ได้รับการริเริ่มจากแนวคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เช่นเดียวกับแอปพลิเคชั่น “แบ่งปั๋น” ซึ่งแนวคิดของค่ายแบ่งปั๋นนี้มุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดหรือชุมชนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำและประชากรมีการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก ให้สามารถมีศักยภาพที่จะให้บริการทางด้านการทำเว็บไซต์หรือให้บริการทางด้านไอทีอื่น ๆ และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนได้ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องมีการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้น และเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านไอทีในพื้นที่ที่จะสามารถร่วมกันรับงานจากพื้นที่อื่น ๆ และเป็นที่รู้จัก