กาญจนาภิเษก.ศึกษา.ไทย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจำและไป-กลับ

เปิดสอนตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เนื้อที่ 191 ไร่ 57 ตารางวา โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10  จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย