กัญไชย182.ไทย

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแม่กื้ดหลวง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก